เลขทะเบียนเขียนเป็นดวง

กรณีรถใหม่ป้ายแดง

1. รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก (หมอชิต)
2. เซ็นเอกสารในช่องผู้รับโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
3. นำเอกสารส่งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อทำการจดทะเบียนต่อไป

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่

1. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
2. หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)

* ลงนามในเอกสาร ในเอกสารทุกฉบับให้สมบูรณ์, ส่งมอบโชว์รูมที่ออกรถ

ขั้นตอนการยื่นสลับป้าย

1. ยื่นตรวจเอกสารที่ ชั้น 2 อาคาร 2 ช่องขวาสุด ( ข้างช่อง 1 ติดกับเคาเตอร์ตำรวจจราจร )
2. ดำเนินการตัดเลขที่ ชั้น 4 อาคาร 2
3. นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่ ช่อง 36 อาคาร 2 ชั้น 2 จะได้รับใบรับเรื่องจากกรมการขนส่งทางบก ให้รอ
3-5 วันทำการ โดยสามารถโทรมาตรวจสอบว่าเรื่องเสร็จหรือไม่ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในใบรับเรื่อง3 - 5 วัน
4. เมื่อเรื่องเสร็จให้นำใบรับเรื่อง กลับมายื่นที่ช่อง 36 จะได้รับบัตรคิว เพื่อรอชำระค่าธรรมเนียม
จำนวน 1,775 บาท ที่ช่อง 32 - 35
5. รอเรียกชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จให้นั่งรอใบเสร็จรับเงิน , สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายวงกลม
6. ให้นำใบเสร็จรับเงินไปรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ที่ชั้น 1 อาคาร 3 ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนเดิมไปเปลี่ยนด้วย

เอกสารที่ต้องใช้

1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)
4. กรอกเอกสารใน ใบคำขอ (อื่นๆ)
5. ระบุเพื่อขอทำการสลับป้ายทะเบียนรถ
6. จากหมายเลขทะเบียน.................เป็น................
7. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
8. ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก
9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล

กรณีรถจัดไฟแนนซ์อยู่ ต้องเพิ่มเติมเอกสารดังนี้

1. สำเนาหนังรับรองบริษัท (ไฟแนนซ์)
2. หนังสือมอบอำนาจจาก ไฟแนนซ์
3. หนังสือยินยอม
- ผู้เช่าซื้อลงนามในช่องผู้ขอใช้
- ไฟแนนซ์ ลงนามในช่องผู้ยินยอม1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ